آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه اعزام استادان زبان فارسیقوانین و مقررات
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیهقوانین و مقررات
مشخصات میهمان خارجیقوانین و مقررات
آیین‌نامۀ تأسیس شعب/شعب مشترک مؤسسات آموزش عالی در خارج از کشورقوانین و مقررات
دستورالعمل بکار گیری عضو وابستهقوانین و مقررات
آیین نامه تشکیل کارگروه ملیقوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی بند الف ماده ششقوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششمقوانین و مقررات
انسجام بخشی درهمکاری های بین المللی با هماهنگی مرکزهمکاریها با طرف خارجیقوانین و مقررات
قوانین نامه نگاری بین المللقوانین و مقررات
اخذ مجوز برگزاری گردهمایی های بین االمللی توسط موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشورقوانین و مقررات
فرم دعوت از کارشناسان خارجیقوانین و مقررات
آئین نامه اعطای بورس کوتاه مدت به دانشجویان غیر ایرانی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسیقوانین و مقررات
درمورد سفرهای خارجی مدیران اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاهقوانین و مقررات
خروج ازکشور اعضای هیات علمی طرح سربازی مامور به دانشگاها ها و موسسات آموزش عالی کشورقوانین و مقررات
اعضای هیات علمی دانشگاه هاقوانین و مقررات
انسجام بخشی درهمکاری های بین المللی با هماهنگی مرکزهمکاریها با طرف خارجیقوانین و مقررات
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللیقوانین و مقررات
آیین نامه تاسیس و حمایت از کرسی های اسلام شناسی درموسسات آموزش عالی و دانشگاه های خارج ازکشورقوانین و مقررات
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشورقوانین و مقررات