آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه اعزام استادان زبان فارسیقوانین و مقررات
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیهقوانین و مقررات
اخذ مجوز برگزاری گردهمایی های بین االمللی توسط موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشورقوانین و مقررات
فرم دعوت از کارشناسان خارجیقوانین و مقررات
آئین نامه اعطای بورس کوتاه مدت به دانشجویان غیر ایرانی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسیقوانین و مقررات
درمورد سفرهای خارجی مدیران اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاهقوانین و مقررات
خروج ازکشور اعضای هیات علمی طرح سربازی مامور به دانشگاها ها و موسسات آموزش عالی کشورقوانین و مقررات
اعضای هیات علمی دانشگاه هاقوانین و مقررات
انسجام بخشی درهمکاری های بین المللی با هماهنگی مرکزهمکاریها با طرف خارجیقوانین و مقررات
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللیقوانین و مقررات
آیین نامه تاسیس و حمایت از کرسی های اسلام شناسی درموسسات آموزش عالی و دانشگاه های خارج ازکشورقوانین و مقررات
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی دردانشگاه ها و مراکزآموزش عالی جمهوری اسلامیقوانین و مقررات
قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی وظیفهقوانین و مقررات
آیین نامه فرصت مطالعاتی برا ی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیقوانین و مقررات
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشورقوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشورقوانین و مقررات
آئین نامه فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات موسسات آموزش عالی و پژوهشیقوانین و مقررات