آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی