آیین نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشور