اخذ مجوز برگزاری گردهمایی های بین االمللی توسط موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور