انسجام بخشی درهمکاری های بین المللی با هماهنگی مرکزهمکاریها با طرف خارجی