آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه اعزام استادان زبان فارسیقوانین و مقررات
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیهآموزشی
فرم دعوت از اتباع آمریکاییاتباع غیر ایرانی
فرم درخواست ویزا برای اتباع آمریکاییاتباع غیر ایرانی
مشخصات میهمان خارجیآموزشی
پرسشنامه مخصوص میزبان ایرانی اتباع کشور آمریکااتباع غیر ایرانی
اخذ مجوز برگزاری گردهمایی های بین االمللی توسط موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشورقوانین و مقررات
فرم دعوت از کارشناسان خارجیآموزشی
آئین نامه اعطای بورس کوتاه مدت به دانشجویان غیر ایرانی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسیآموزشی
درمورد سفرهای خارجی مدیران اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاهآموزشی
خروج ازکشور اعضای هیات علمی طرح سربازی مامور به دانشگاها ها و موسسات آموزش عالی کشورآموزشی
اعضای هیات علمی دانشگاه هاآموزشی
انسجام بخشی درهمکاری های بین المللی با هماهنگی مرکزهمکاریها با طرف خارجیآموزشی
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللیقوانین و مقررات
آیین نامه تاسیس و حمایت از کرسی های اسلام شناسی درموسسات آموزش عالی و دانشگاه های خارج ازکشورقوانین و مقررات
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی دردانشگاه ها و مراکزآموزش عالی جمهوری اسلامیاتباع غیر ایرانی
قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی وظیفهاتباع غیر ایرانی
آیین نامه فرصت مطالعاتی برا ی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیآموزشی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشورقوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشورقوانین و مقررات