آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه اعزام استادان زبان فارسیقوانین و مقررات
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیهقوانین و مقررات
فرم دعوت از اتباع آمریکاییاتباع غیر ایرانی
فرم درخواست ویزا برای اتباع آمریکاییاتباع غیر ایرانی
دعوت از کارشناسان خارجیاتباع غیر ایرانی
مشخصات میهمان خارجیاتباع غیر ایرانی
پرسشنامه مخصوص میزبان ایرانی اتباع کشور آمریکااتباع غیر ایرانی
اخذ مجوز برگزاری گردهمایی های بین االمللی توسط موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشورقوانین و مقررات
فرم دعوت از کارشناسان خارجیقوانین و مقررات
آئین نامه اعطای بورس کوتاه مدت به دانشجویان غیر ایرانی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسیقوانین و مقررات
درمورد سفرهای خارجی مدیران اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاهقوانین و مقررات
خروج ازکشور اعضای هیات علمی طرح سربازی مامور به دانشگاها ها و موسسات آموزش عالی کشورقوانین و مقررات
اعضای هیات علمی دانشگاه هاقوانین و مقررات
انسجام بخشی درهمکاری های بین المللی با هماهنگی مرکزهمکاریها با طرف خارجیقوانین و مقررات
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللیقوانین و مقررات
آیین نامه تاسیس و حمایت از کرسی های اسلام شناسی درموسسات آموزش عالی و دانشگاه های خارج ازکشورقوانین و مقررات
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی دردانشگاه ها و مراکزآموزش عالی جمهوری اسلامیقوانین و مقررات
قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی وظیفهقوانین و مقررات
آیین نامه فرصت مطالعاتی برا ی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیقوانین و مقررات
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشورقوانین و مقررات