ارسال مدارک به موسسه WES

تعداد بازدید:۲۹۴
ارسال مدارک به موسسه WES

کلیه دانش آموختگانی که متقاضی ارسال مدارک تحصیلی به موسسه World Education Services(WES) می باشند،لازم است تا:

مدارک ذیل را به ایمیل این مرکز به نشانی cisc@msrt.ir  ارسال دارند تا اقدام لازم از سوی این مرکز انجام شود:


1- WES Reference No به همراه فرم WES (Academic Records Request Form)
2-  گواهی تایید مدارک تحصیلی از سامانه سجاد حاوی QR code
3- ترجمه مدارک تحصیلی"