روسای مرکز

تعداد بازدید:۳۶۲۲

رییس فعلی:

دکتر وحید حدادی اصل                                                            از  فروردین 1401

 دکتر حسین سالارآملی                                                    (فروردین1401 - دی 1392)

 

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین                                         (شهریور 1384 - دی 1392)

 

دکتر عبدالعلی شرقی                                                         (خرداد 1374 - مهر 1382)

 

دکتر محسن پارسا مقدم                                                  (مهر 1382 - شهریور 1384)

 

دکتر سید حسن میرفخرائی                                           (شهریور 1372 - خرداد 1374)

 

دکتر محمدرضا حمیدی زاده                                            (فروردین 1367 - آبان 1369)

 

دکتر محمدکاظم بشارتی گیوی                                           (دی 1365 -فروردین 1367)

 

دکتر حسین راغفر                                                      (  آبان 1369 - شهریور 1372)

 

مهندس حسین محمدزاده                                                      (آبان 1361 – دی 1365)

 

دکتر مسعود مهرابی                                                        (بهمن 1355 - آبان 1361)