اخبار برگزیده

فراخوان موسسه مطالعات پیشرفته در زمینه توسعه پایدار برای برگزاری دوره پژوهشی با همکاری داتشگاه پتسدام آلمان

فراخوان موسسه مطالعات پیشرفته در زمینه توسعه پایدار برای برگزاری دوره پژوهشی با همکاری داتشگاه پتسدام آلمان

موسسه مطالعات پیشرفته در زمینه توسعه پایدار در کشور آلمان فراخوانی را برای میزبانی دوره های پژوهشی در زمینه توسعه پایدار با همکاری دانشگاه پتسدام اعلام نموده است.

ادامه مطلب

فراخوان شرکت در دوره های پژوهشی بنیاد الکساندر فون هامبولت آلمان برای محققین ارشد و پسا دکترا

آخرین فراخوان دوره های پژوهشی بنیاد الکساندر فون هامبولت آلمان برای ارزیابی در نوامبر ۲۰۲۱ ویژه پژوهشگران ارشد و پسا دکترا در تمامی زمینه های علمی اعلام گردیده است.

ادامه مطلب