فراخوان - آرشیو

کنگره جهانی محمد(ص) پیامبر رحمت، در آیینه ادب و هنر

کنگره جهانی محمد(ص) پیامبر رحمت، در آیینه ادب و هنر به میزبانی سومین حرم اهل بیت در ایران اسلامی شهر شیراز، و با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به هفت زبان فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، آلمانی، فرانسه و روسی در پائیز سال جاری برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب