فراخوان - آرشیو

برگزاری وبینار A Sustainable Desalination Approach by Membrane Distillation

پردیس علوم و فناوری های نوین با همکاری دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه سمنان روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۱.۳۰-۱۰ وبینار بین المللی رویکرد نمک زدایی پایدار به وسیله تقطیر ممبران را برگزار میکند.

ادامه مطلب