اخبار - آرشیو

برنامه راهبردی مرکز همکاری های علمی بین المللی
در نوزدهمین نشست مشورتی معاونان بین الملل بررسی می شود:

برنامه راهبردی مرکز همکاری های علمی بین المللی

در نوزدهمین نشست مشورتی معاونان و مدیران بین الملل که به صورت مجازی و روز یکشنبه ۸ اسفند برگزار می شود، برنامه چهار ساله راهبردی مرکز همکاری های علمی بین المللی (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) بررسی خواهد شد.

ادامه مطلب