جایزه انجمن بین المللی آب - تایسون (Tison )

۰۴ آذر ۱۳۹۳ | ۰۹:۵۱ کد : ۸۴۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۷
با عنایت به فراخوان سازمان یونسکو درخصوص جایزه انجمن بین المللی آب - تایسون (Tison)، ضمن ارسال فرم های پیوست، افراد واجد شرایط می توانند تا قبل از 10دی1393 اقدام لازم به عمل آورند.water.pdf...
جایزه انجمن بین المللی آب - تایسون (Tison )
  با عنایت به فراخوان سازمان یونسکو درخصوص جایزه انجمن بین المللی آب - تایسون (Tison)، ضمن ارسال فرم های پیوست، افراد واجد شرایط می توانند تا قبل از 10دی1393 اقدام لازم به عمل آورند.water.pdf