پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

۱۵ آذر ۱۳۹۳ | ۱۰:۰۷ کد : ۶۹۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۲۳
آدرس 1: اصفهان - خیابان علامه امینی شرقی - شماره 357 & ...
پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
آدرس 1: اصفهان - خیابان علامه امینی شرقی - شماره 357                                          آدرس 2 : اصفهان - دانشگاه اصفهان - پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
تلفن: 5-32616243-031   تلفن: 36701031-031
نمابر: 32616246-031   نمابر: 37932608-031
کدپستی: 49191-81589   کد پستی دانشگاه اصفهان: 81746-73441
صندوق پستی: 1537-81655   صندوق پستی پژوهشگاه شاخص پژوه: 138-81745
info@bpshakhespajouh.ac.ir www.bpshakhespajouh.ac.ir
  

( ۳ )