با بخشنامه قائم مقام وزیر در امور بین الملل:

ارسال تاییدیه مدارک فارغ التحصیلی به دانشگاه های خارج از کشور

تعداد بازدید:۶۳۳
کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مجاز هستند حسب درخواست فارغ التحصیلان آن دانشگاه/مرکز آموزش عالی راسا نسبت به تایید و ارسال مدارک دانشگاهی معتبر متقاضیان از طریق ایمیل رسمی دانشگاه/مرکز آموزش عالی اقدام نمایند.
ارسال تاییدیه مدارک فارغ التحصیلی به دانشگاه های خارج از کشور

با عنایت به درخواست فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور برای ارسال تاییدیه مدارک فارغ‌التحصیلی ایشان به دانشگاه‌های خارج از کشور جهت ادامه تحصیل، بدینوسیله اعلام می‌دارد کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مجاز هستند حسب درخواست فارغ التحصیلان آن دانشگاه/مرکز آموزش عالی راسا نسبت به تایید و ارسال مدارک دانشگاهی معتبر متقاضیان از طریق ایمیل رسمی دانشگاه/مرکز آموزش عالی اقدام نمایند. 

ضمنا در صورت درخواست فارغ التحصیلان، آن دانشگاه/مرکز آموزش عالی  می‌تواند نسبت به مهر و موم پاکت حاوی مدارک دانشجویان اقدام تا متقاضی شخصا برای ارسال از طریق پست معمولی اقدام نمایند.

شایان ذکر است کلیه بخش نامه های قبلی در این خصوص ملغی اعلام می‌شود.


( ۲ )