نشست همکاری اقتصادی چین و آفریقا ( فوکات) برگزار شد

تعداد بازدید:۱۳۸
گزارش نشست همکاری اقتصادی چین و آفریقا ( فوکات) در کشور سنگال منتشر شد
نشست همکاری اقتصادی چین و آفریقا ( فوکات)  برگزار شد

گزارش را از ضمیمه دریافت نمایید.


لینک دانلود فایل