خبرنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۲۱۹
در این شماره گزارش فعالیتهای علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه اکتبر ۲۰۲۱ ارایه شده است.
خبرنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

این ماهنامه و همچنین دیگر شماره های آن در سایت مرکز همکاریهای علمی بین المللی و سایت انگلیسی دانشگاه صنعتی اصفهان به آدرس https://english.iut.ac.ir/node/593 و همچنین از طریق لینک های زیر قابل دریافت میباشد.
https://iscoweb.iut.ac.ir/fa/node/1162 و https://iscoweb.iut.ac.ir/en/node/1163