ماهنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۱۵۷
در این شماره گزارش فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه ژوئن ۲۰۲۱ ارائه شده است.
ماهنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

این ماهنامه و دیگر شماره های آن در سایت مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان قابل دریافت است

https://international.iut.ac.ir/fa/node/1085