ماهنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۱۲۵
گزارش فعالیت های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان در ماه می ۲۰۲۱
ماهنامه الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان به زبان انگلیسی

برای ملاحظه شماره جدید ماهنامه به این لینک مراجعه نمایید:

https://international.iut.ac.ir/fa/node/1067


( ۲ )