برگزاری کنفرانس آسیای مرکزی و جنوبی: پیوستگی منطقه ای، چالش ها و فرصت ها

تعداد بازدید:۱۵۹
این موسسه برنامه های همکاری متنوعی با سایر موسسات مطالعاتی منطقه و جهان را دنبال می کند.
برگزاری کنفرانس آسیای مرکزی و جنوبی: پیوستگی منطقه ای، چالش ها و فرصت ها

موسسه بین المللی آسیای مرکزی در نظر دارد کنفرانس آسیای مرکزی و جنوبی: پیوستگی منطقه ای، چالش ها و فرصت هارا در تیرماه ۱۴۰۰ در ازبکستان برگزار نماید