برگزاری مدرسه زمستانه بین المللی توسط دانشگاه کردستان

تعداد بازدید:۲۱۸
گزارش برگزاری مدرسه زمستانه بین المللی توسط دانشگاه کردستان را در این خبر بخوانید
برگزاری مدرسه زمستانه بین المللی توسط دانشگاه کردستان

این رویداد علمی با هماهنگی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان و دانشکده اکولوژی دانشگاه دوستی ملل روسیه فدراتیو برگزار شد.

برای ملاحظه گزارش کامل دوره به سایت زیر مراجعه بفرمایید. 

https://international.uok.ac.ir/fa/winterschool-nr-rudn/