بین المللی سازی آموزش در دانشگاه ها از اولویت های اصلی در نظام آموزش عالی‌کشور است

تعداد بازدید:۶۲۶
آقای دکتر سالار آملی، قائم مقام بین الملل وزارت علوم، تحقیقات ‌فناوری که در پنجاه و دومین همایش سراسری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه بین المللی امام‌خمینی (ره) روز شنبه ۹شهریورماه ۱۳۹۸ سخن میگفت، به محورهای مهم در بین المللی سازی آموزش عالی در کشور پرداختند و شبکه سازی و چرخش اطلاعات، تبادل و جایابی استادان و دانشجویان و چرخش دانشجویان را در محیط های علمی و دانشگاهی در داخل و‌خارج کشور را از محورهای اصلی در بین المللی سازی آموزش عالی و حق جامعه علمی قلمداد کردند.
بین المللی سازی آموزش در دانشگاه ها  از اولویت های اصلی در نظام آموزش عالی‌کشور است

آقای دکتر سالار آملی، قائم مقام بین الملل وزارت علوم، تحقیقات ‌فناوری که در پنجاه و دومین همایش سراسری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور  در دانشگاه بین المللی امام‌خمینی (ره) روز شنبه ۹شهریورماه ۱۳۹۸ سخن میگفت، به محورهای مهم در بین المللی سازی آموزش عالی در کشور پرداختند و شبکه سازی و چرخش اطلاعات، تبادل و جایابی استادان و دانشجویان و چرخش دانشجویان را در محیط های علمی و دانشگاهی در داخل و‌خارج کشور را از محورهای اصلی در بین المللی سازی آموزش عالی و حق جامعه علمی  قلمداد کردند.

در این نشست که با حضور جناب آقای دکتر غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم و معاونان آموزشی دانشگاه ها و‌ موسسات آموزش عالی کشور آغاز به کار کرد، وضعیت کمی ‌و کیفی ارتقای آموزش عالی کشور مورد نقد ‌بحث و‌بررسی قرار گرفت.