فراخوان طرح های مشترک علمی ایران و ترکیه

تعداد بازدید:۴۸۷۷
این پروژه ها باید به صورت مشترک میان طرف ایرانی و ترکی تعریف شود، حوزه های مورد پذیرش عبارتند از: مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، علم مواد (نانو میکرو)، انرژی و علوم شناختی دانشمندان ایرانی متقاضی، باید باهمکاری طرف ترکیه ای در این برنامه ثبت نام کنند. شایان ذکر است طرحهای یک طرفه قابل پذیرفته نمی باشند. اطلاعات بیشتر در مورد تماس، مهلت، اولویت های موضوعی دقیق، شرایط را می توان از فایل ضمیمه دریافت کنید .
فراخوان طرح های مشترک علمی ایران و ترکیه

با راه اندازی وبگاههای ویژه بارگذاری طرحهای مشترک علمی ایران و ترکیه از تاریخ ۲۸ تیرماه۹۸، امکان حمایت از این طرحها عملیاتی شد.

محققین و اعضای هیات علمی  شاغل در دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزشی یا تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعد از حصول توافق با یکی از محققین و اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی یا دانشگاههای ترکیه ای و تهیه پروپوزال مشترک نسبت به بارگذاری این طرحها در وبگاههای ویژه اقدام خواهند کرد.  بعد از طی روال داوری توسط کمیته های داوری طرفین، طرحهای نهایی توسط کمیته ای مشترک انتخاب خواهند شد. فایلهای مربوط به اطلاعات و قوانین حاکم بر این طرحها، برنامه زمان بندی  و فرم پروپوزال در وبگاههای  ذیل قابل دسترسی است: http://int.tabrizu.ac.ir/en/ و  http://int.tabrizu.ac.ir/en/secretariat-of-scientific-cooperation-of-iran-and-turkey/

این فایلها برای محققین ترکیه ای نیز از طریق وبگاه  شورای علم و فناوری ترکیه، توبیتاک قابل دستیابی است:

 https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-msrt-iran-ikili-isbirligi-cagrisi-acildi

در آماده سازی فرم پروپوزال مشترک توجه به نکات ذیل الزامی است:

مجری ایرانی طرح حتما عضو هیات علمی یکی از دانشگاهها و پژوهشگاهها یا مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت عتف باشد. محققین و اعضای هیات علمی غیر وابسته به وزارت عتف می توانند به عنوان همکار در طرح تحقیقاتی حضور داشته باشند

فرمهای پروپوزال حتما بعد از حصول توافق با محقق ترکیه ای( مجری ترکیه ای طرح) آماده شود و سپس طرح پژوهشی مشترک تهیه شده توسط طرفین از طریق سامانه های بارگذاری فوق به طور جداگانه ارسال شوند. به طرحهایی که به صورت انفرادی تهیه و ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محققین پسادکتری نیز می توانند به عنوان همکار در طرح پژوهشی مشترک مشارکت داشته باشند.


لینک دانلود فایل

( ۳۵ )