فلوشیپ مرکز تحقیقات بین الملی علوم کشاورزی ژاپن - JIRCAS

تعداد بازدید:۱۱۰۲
مهلت ارسال فرم ها تا ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ می باشد
فلوشیپ مرکز تحقیقات بین الملی علوم کشاورزی ژاپن - JIRCAS

این فلوشیپ در رشته های کشاورزی، جنگل، شیلات برای کشورهای درحال پیشرفت در نظر گرفته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت مرکز تحقیقات بین المللی علوم کشاورزی ژاپن مراجعه کنید.

https://www.jircas.go.jp/en


( ۴ )