برگزاری دوره شش تا ۱۲ ماهه "برنامه دانشمندان مستعد جوان"

تعداد بازدید:۱۳۳۴
دوره شش تا ۱۲ ماهه "برنامه دانشمندان مستعد جوان" در چین در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ توسط کمیسیون علوم، فناوری و نوآوری ملل متحد برای توسعه (CSTD) برگزار می شود
برگزاری دوره شش تا ۱۲ ماهه "برنامه دانشمندان مستعد جوان"

جهت شرکت در دوره فوق نسبت به معرفی فرد پیشنهادی تا قبل از ۵ اسفند ۱۳۹۷ اقدام نمائید. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.


لینک دانلود فایل

( ۱ )