سخنرانی گزارش ماموریت پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تعداد بازدید:۷۲۳
سخنرانی گزارش ماموریت پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۲۵ مهر ۹۷ از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۲ در سالن حکمت پژوهشگاه برگزار خواهد شد.
سخنرانی گزارش ماموریت پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

برای کسب اطلاعات بیشتر سایت پژوهشگاه راببینید:

http://ccerci.ac.ir/