وزرات علوم و دپارتمان فدرال امور اقتصادی، آموزش و پژوهش کنفدراسیون سوئیس بیانیه همکاریهای علمی را امضا کردند

تعداد بازدید:۷۵۰
در این بیانیه، دو طرف با اظهارتمایل برای ارتقای روابط نزدیک و دوستانه موجود بین دو کشور و به رسمیت شناختن منافع حاصل از توسعه روابط علمی، پژوهشی برای هر دو کشور، بر تعهد به تحکیم همکاری در حوزه علوم، تحقیقات و نوآوری تاکید کردند.
وزرات علوم و دپارتمان فدرال امور اقتصادی، آموزش و پژوهش کنفدراسیون سوئیس بیانیه همکاریهای علمی را امضا کردند

بیانیه همکاری های علمی که در اثنای سفر رییس جمهور ایران به سوئیس به امضا رسید، بر علاقه مندی دو کشور به همکاری در همه حوزه های علوم تاکید کرده و به دنبال یافتن مسیرهای همکاری میان موسسات علمی دو کشور می باشد. در این بیانیه آمده است که دو طرف «بر اساس اصول برتری علمی، تمایل متقابل و نوآوری پایین به بالا و با احترام کامل به خودمختاری موسسات، شرکت کنندگان بر علاقه مندی خود تاکید مجدد می کنند.»

بیانیه همکاری های علمی با هدف افزایش ارتباطات دو جانبه میان دپارتمان فدرال امور اقتصادی، آموزش و پژوهش کنفدراسیون سوئیس و وزرات علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۶ در تهران مورد توافق قرار گرفت، به عنوان یک چهارچوب کاری برای همکاری های آتی در زمینه علوم، تحقیقات و نوآوری فراروی مشارکت کنندگان خواهد بود.


( ۱ )