فراخوان طرح پژوهشی مشترک با متخصصین مجارستانی

تعداد بازدید:۹۷۷
امکان ارسال پیشنهادیه طرح پژوهشی مشترک با متخصصین مجارستانی مهیا است.
فراخوان طرح پژوهشی مشترک با متخصصین مجارستانی

لطفاً لینک زیر را ملاحظه نمایید. به منظور موفقیت بهتر است:

۱- موضوع پیشنهادیه در راستای موضوعات اولویت دار باشد
۲- از همکاران سایر موسسات ایران به ویژه عضو کارگروه مجارستان استفاده شود.
۳- متخصص مربوطه در کشور مجارستان جستجو و دعوت به همکاری شود.

http://iranhungary.org/call-for-proposals/


۵ رای