امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دانشگاه نیشابور ودانشگاه علوم فناوری چین

تعداد بازدید:۷۷۰
طبق این تفاهم نامه مقرر شد تیم باستان شناسی دانشگاه علوم فناوری چین در تابستان سال آینده برای انجام عملیاتی پروژه کاوش مشترک بلند مدت باستان شناسی به نیشابور سفر کنند.
امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دانشگاه نیشابور ودانشگاه علوم فناوری چین

پس از سفر هیات دانشگاهی کشور چین در تابستان امسال به ایران و بازدید از دانشگاه نیشابور، چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ با حضور پروفسور شی رئیس بخش تاریخ علم و باستان شناسی علمی دانشگاه علوم و فناوری چین، تفاهم نامه همکاری علمی بین این دو دانشگاه امضا شد. بر اساس این تفاهم نامه که با محوریت همکاریهای علمی در حوزه باستانشناسی و تاریخ مبادله شد انجام پژوهشهای مشترک میدانی، و کاوشهای باستانشناسی توسط پژوهشگران دانشگاه نیشابور و دانشگاه علوم و فناوری چین از ابتدای تابستان سال آینده آغاز خواهد شد.


( ۱ )