چهارمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین‌الملل«نظریه پردازی اسلامی ـ ایرانی روابط بین‌الملل»

۱۱ تیر ۱۳۹۳ | ۱۷:۰۴ کد : ۲۶۸۲۶ فراخوان
تعداد بازدید:۱۰۶
فراخوان چهارمین همایش سالیانه انجمن ایرانی علمی روابط بین الملل با عنوان« نظریه پردازی اسلامی - ایرانی روابط بین الملل »،زمان همایش: روز یکشنبه 27 آذر 1390 ، مکان برگزاری: سالن دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 
هدف:
 
نظریه پردازی و تولید دانش یکی از مباحث کلیدی در هر علم است. در علوم انسانی به سبب نقش و اهمیت تفاوت های جغرافیایی، فرهنگی، هویتی، سیاسی، و ... در تولید دانش، این مسأله اهمیت دو چندان می یابد. پس از سه دهه ممارست در رشته در روابط بین الملل در ایران، یکی از مباحث محوری که باید مورد توجه قرار گیرد، تولید دانش روابط بین الملل اسلامی- ایرانی است. بدیهی است انجمن های علمی باید طلیعه دار این مسأله باشند. از این رو، انجمن ایرانی روابط بین الملل در راستای تقویت فضای تولید دانش روابط بین الملل اسلامی- ایرانی، چهارمین همایش سالانه خود را به این موضوع اختصاص داده است.
 
محورها و موضوعات:
 
1- بایسته های نظریه پردازی روابط بین الملل (مباحث نظری)
 
هدف این محور صرفا بحث های نظری در باره نظریه پردازی به صورت عام است. نظریه پردازی روابط بین الملل یعنی چه و چه وضعیتی دارد، در کشورهای مختلف به چه صورتی است و تجربه این کشورها چه آموزه هایی برای نظریه پردازی اسلامی-ایرانی می تواند داشته باشد؟
الف) اقتضائات و لوازم نظریه پردازی
 
ب) موانع نظریه پردازی
 
ج) ایران و تجربه نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل در کشورهای بیشتر توسعه یافته
 
د) ایران و تجربه نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل در کشورهای کمتر توسعه یافته (هند، چین، روسیه، ترکیه و..)
 
ه) امکان یا امتناع نظریه پردازی ایرانی-اسلامی روابط بین الملل
 
2- داشته های نظریه پردازی روابط بین الملل در ایران (مباحث موجود و بالفعل)
 
هدف این محور ارایه نمایی از وضعیت نظریه پردازی روابط بین الملل در ایران با استفاده از تحقیق پیمایشی/ میدانی است. هر یک از محورهای زیر می تواند در نظریه پردازی و تولید دانش روابط بین الملل اسلامی- ایرانی یا عدم آن موثر بوده باشد که قابل بررسی علمی است. مقالات باید با استفاده از شیوه های پیمایشی گردآوری داده ها از جمله مصاحبه، نظر سنجی، پرسشنامه، تحلیل محتوا و گروه های متمرکز، به برآورد وضعیت هر یک از عناوین و ارتباط آنها با نظریه پردازی/عدم نظریه پردازی اسلامی- ایرانی روابط بین الملل بپردازند.
الف) وضعیت آموزش
 
ب) وضعیت منابع درسی
 
ج) وضعیت پژوهش (اعم از کتب، مقالات و پایان نامه ها)
 
د) وضعیت شغلی و استخدامی
 
ه) وضعیت پذیرش دانشجو
 
و) وضعیت نظریه پردازی (نظریه های موجود ایرانی- اسلامی روابط بین الملل)
 
ز) وضعیت ارتباط با سیاستگذاری
 
ح) وضعیت ارتباطات علمی داخلی و بین المللی
3- قابلیت های نظریه پردازی اسلامی- ایرانی روابط بین الملل در ایران (مباحث بالقوه)
 
هدف این محور، بررسی ظرفیت های تمدنی اسلامی- ایرانی برای نظریه پردازی اسلامی- ایرانی روابط بین الملل وامکان سنجی نظریه پردازی با تمرکز بر فرصت ها و چالش های نظریه پردازی روابط بین الملل در ایران است.
 
الف) فرصت ها
 
ب) چالش ها
 
گونه های مشارکت:
 
مشارکت اساتید و محققان در این همایش می تواند به چند شکل صورت بگیرد که عبارت اند از:
- حضور با ارائه مقاله
 
- حضور به عنوان رئیس پانل
 
- حضور به عنوان مباحثه گر پانل
 
- حضور کلی
 
مهلت ارسال آثار:
- ارسال چکیده تا روز  دوشنبه 30 ابان 1390
 
- ارسال اصل مقاله تا روز چهارشنبه 23 اذر 1390

( ۱ )