نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آئین نامه اعزام استادان زبان فارسی
برنامه عمل سه ساله آیسسکو
برگزاری همایش بین المللی
آیین نامه اعزام استادن زبان فارسی
آئین نامه اعطای بورس کوتاه مدت به دانشجویان غیر ایرانی در رشته های زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی
درمورد سفرهای خارجی مدیران اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
خروج ازکشور اعضای هیات علمی طرح سربازی مامور به دانشگاها ها و موسسات آموزش عالی کشور
اعضای هیات علمی دانشگاه ها
انسجام بخشی درهمکاری های بین المللی با هماهنگی مرکزهمکاریها با طرف خارجی
آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی
آیین نامه تاسیس و حمایت از کرسی های اسلام شناسی درموسسات آموزش عالی و دانشگاه های خارج ازکشور
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی دردانشگاه ها و مراکزآموزش عالی جمهوری اسلامی
قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی وظیفه
آیین نامه فرصت مطالعاتی برا ی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور
آیین نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی خارج از کشور
آئین نامه فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات موسسات آموزش عالی و پژوهشی